« کامپيوتر ملي خاري در چشم دشمنان! | صفحه اول | به پیشواز جامعه اطلاعاتی »

جمعه 11 شهریور 1384

موج وبلاگهای تبلیغاتی تجارت هرمی

نگاهی به وبلاگهای فعال سرویس های وبلاگ فارسی نشان از موج بزرگی از وبلاگهای تبلیغاتی و معرفی کننده تجارت هرمی و بازار یابی شبکه ای دارد. صدها وبلاگ به صورت مستمر با بروز سانی مداوم در حال معرفی شیوه های مختلف و شرکتهایی هستند که در این زمینه فعالیت میکنند.
محیط ساده و رایگان سرویسهای وبلاگ فارسی هم اکنون مورد استفاده فعالان و علاقمندان بازاریابی شبکه ای می باشد و شاید نخستین سوال در این میان این باشد که آیا اصولا موارد اشاره شده در تعریف وبلاگ می گنجند؟
جدا از مضرات بازار یابی شبکه ای و متاسفانه تب داغ آن در کشور این مسئله میتواند وبلاگ فارسی را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار دهد.

نوشته شده توسط: در September 2, 2005 05:06 PM | آی تی

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/1021

:نظرها

So to hold! Real good stuff!

نوشته توسط: Bageri at December 23, 2006 09:26 AM

Respect to admin! So to hold! I am really impressed.

نوشته توسط: Cisay at December 23, 2006 12:36 AM

I have learned a lot from your site. I was looking for.

نوشته توسط: Cisaj at December 21, 2006 01:36 AM

I found exactly the information.

نوشته توسط: Yoyeke at December 5, 2006 02:54 AM

You have a beautiful website here.

نوشته توسط: Komoge at November 29, 2006 11:21 PM

Was browsing Google and found your site. Thank my friends.

نوشته توسط: Qigiy at November 29, 2006 12:09 AM

I love it! Beautiful web site!

نوشته توسط: Qedab at November 27, 2006 11:01 PM

Spent hours on it already. Thnx for site admin! Now, all fans around the world can admire your site.

نوشته توسط: Pegab at November 26, 2006 06:01 PM

I will recommend your page to all my friends! I like it! I have found your page and liked it so much.

نوشته توسط: Rasobe at November 26, 2006 06:15 AM

Your site is indeed wonderful. I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Higef at November 26, 2006 02:16 AM

Just wanted to say that the site has really grown from strength to strength. Keep it up!

نوشته توسط: Yinid at November 25, 2006 03:03 PM

Keep up the good work! I have loved your site. Thnx for site admin!

نوشته توسط: Haqej at November 25, 2006 05:29 AM

Real good work! Hi everyone!

نوشته توسط: Bawabam at November 24, 2006 05:53 PM

Lots of very interesting information. Keep a good work man!

نوشته توسط: Jemija at November 24, 2006 10:05 AM

Maybe you could add more pictures too! Thanks for your great site! I have learned a lot from your site.

نوشته توسط: Hayot at November 23, 2006 03:17 PM

Wonderful site! Good content. Great website!

نوشته توسط: Payel at November 22, 2006 09:52 PM

Wonderful job whoever is running things. I have learned a lot from your site. You are doing great job.

نوشته توسط: Giqil at November 22, 2006 06:14 PM

I found this to be a joy to browse in. I've searched! Great web site.

نوشته توسط: Lateye at November 22, 2006 05:52 PM

Hello all! A big thank you for this wonderful site.

نوشته توسط: Rosika at November 21, 2006 12:25 AM

Maybe you could add more pictures too! I found exactly the information.

نوشته توسط: Pinohi at November 20, 2006 12:45 PM

What a fantastic site, and a brilliant but simple idea. Respect to admin!

نوشته توسط: Xomoha at November 20, 2006 08:23 AM

The site very professional!

نوشته توسط: Powaraq at November 19, 2006 10:20 PM

Thank you for this site. Really interesting site.

نوشته توسط: Sixek at November 19, 2006 06:34 PM

Hope to see more and more in the future.

نوشته توسط: Lopalel at November 18, 2006 04:16 PM

Yo! Good stuff dude, thanks!

نوشته توسط: Bobawek at November 18, 2006 12:44 PM

You are doing great job. Maybe you could add more pictures too!

نوشته توسط: Sasafi at November 17, 2006 11:26 PM

You have a good website! Enjoyed the reading.

نوشته توسط: Tirap at November 17, 2006 12:56 PM

Yo men! I love the layouts and keep up the very good job! Hope to see more and more in the future. Maybe you could add more pictures too!

نوشته توسط: Cegeraw at November 17, 2006 07:47 AM

I just wanted to pass on a note to let you know what a great job you have done with this site. Real good work!

نوشته توسط: Vakoki at November 17, 2006 07:18 AM

Now, all fans around the world can admire your site. I just wanted to pass on a note to let you know what a great job you have done with this site. I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Xitahi at November 17, 2006 01:09 AM

Great job! I seen pictures and read things that I had never thought of. I have learned a lot from your site.

نوشته توسط: Deqodod at November 16, 2006 07:56 PM

I could find the information easily that I needed.

نوشته توسط: Teripa at November 16, 2006 06:49 AM

You have had to put so much time to build such a great site! The internet in general had existed ten years ago. Please keep it up!

نوشته توسط: Seqem at November 16, 2006 06:02 AM

This site is really cool. Cool website you built here! You site is the best.

نوشته توسط: Torejaq at November 14, 2006 04:07 AM

Beautiful design. Hope to see more and more in the future.

نوشته توسط: Defeb at November 14, 2006 03:19 AM

I would like to ask how can you create that! I've searched! Have just found your website great!

نوشته توسط: Bebenaf at November 12, 2006 10:20 PM

I love you so much! You have done very good job. Just wanted to say that the site has really grown from strength to strength.

نوشته توسط: Virir at November 9, 2006 08:50 PM

Hey, very interesting portal!

نوشته توسط: Kifadog at November 8, 2006 05:56 AM

Just wanted to say that the site has really grown from strength to strength.

نوشته توسط: Koviqod at November 8, 2006 04:16 AM

This site is really great! Great site you have! Cool website you built here!

نوشته توسط: Yesomaj at November 7, 2006 03:05 PM

But the information you have here.

نوشته توسط: Canina at November 7, 2006 01:24 PM

Wonderful site! I like to say your site is great and very impressive.

نوشته توسط: Papaki at November 7, 2006 10:43 AM

I love the layouts and keep up the very good job! I bookmark your site. I bookmarked it.

نوشته توسط: Hafej at November 6, 2006 06:44 PM

A big thank you for this wonderful site.

نوشته توسط: Foretig at November 4, 2006 06:20 PM

On your site I found information.

نوشته توسط: Kegef at November 4, 2006 12:20 AM

Have advised. I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Gagey at November 3, 2006 07:22 PM

A lot of useful info and good design. I seen pictures and read things that I had never thought of.

نوشته توسط: Jimita at November 2, 2006 01:06 PM

Keep up the very good job!

نوشته توسط: Hidesis at November 2, 2006 09:12 AM

I Wish good luck in development!

نوشته توسط: Tehajop at November 1, 2006 03:32 PM

On your site I found information.

نوشته توسط: Komito at November 1, 2006 01:07 PM

I am really impressed. Hi guys! I love the layouts and keep up the very good job!

نوشته توسط: Namew at November 1, 2006 12:03 PM

I thought that few things can impress me a lot! It is healthy.

نوشته توسط: Jigir at October 31, 2006 11:35 PM

Hi dude! So interesting site, thanks! You site is the best. A fantastic site, and brilliant effort.

نوشته توسط: Nibigaw at October 31, 2006 02:33 PM

Good content. You have a really great site! Beautiful design.

نوشته توسط: Sefoni at October 30, 2006 11:28 AM

I found your site very pleasing and beautifly displayed.

نوشته توسط: Sofayaj at October 30, 2006 02:20 AM

Yo! This site is the best site ever its got every thing on it.

نوشته توسط: Befoleg at October 29, 2006 05:10 PM

Yea, good stuff bro! This site is really cool. Thnx for site admin!

نوشته توسط: Jegiti at October 29, 2006 05:02 PM

Wonderful job whoever is running things. Really interesting site.

نوشته توسط: Xifox at October 28, 2006 01:26 AM

So to hold! Really learned a lot more from this web site.

نوشته توسط: Sijemes at October 27, 2006 11:24 PM

This site is really cool.

نوشته توسط: Tixoxi at October 27, 2006 07:40 AM

I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Rolekag at October 26, 2006 09:29 PM

I think your site is very good and complete. Hey, very interesting portal!

نوشته توسط: Coyiviq at October 26, 2006 05:09 AM

You are doing great job. Cool website you built here! I think your site is very good and complete.

نوشته توسط: Siwepo at October 26, 2006 12:46 AM

Great site you have! I am delighted to find your wonderful website online. You have a good website!

نوشته توسط: Herifev at October 25, 2006 05:14 PM

Best greetings. I just wanted to pass on a note to let you know what a great job you have done with this site. Good stuff dude, thanks!

نوشته توسط: Nivamaj at October 25, 2006 06:35 AM

Congratulation! Perfect work! Hope to see more and more in the future.

نوشته توسط: Firov at October 24, 2006 11:41 PM

First time here on your site. Your site and you will reach the big successes. Hi dude!

نوشته توسط: Hivige at October 24, 2006 11:34 PM

It has helped me immensely. Very interesting site!

نوشته توسط: Wayibaj at October 20, 2006 04:55 PM

I shall come on your site more often.

نوشته توسط: Sifasex at October 19, 2006 06:33 PM

Spent hours on it already. Lots of very interesting information.

نوشته توسط: Porikoh at October 19, 2006 06:19 PM

You site is the best. So interesting site, thanks!

نوشته توسط: Moxeqan at October 18, 2006 07:13 AM

I was looking for. Thank You for this important work!

نوشته توسط: Hamowo at October 18, 2006 01:27 AM

Thank my friends. I wish this site be well. Keep it up!

نوشته توسط: Tihedim at October 17, 2006 06:35 PM

Yo men! Cool stuff! Very interesting and informative. I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Jajiha at October 17, 2006 05:07 PM

Thank you very much! You have a really great site! A great piece of work. Keep it going, thanks.

نوشته توسط: Gexer at October 17, 2006 04:02 PM

Keep a good work man! Respect! I will recommend your page to all my friends!

نوشته توسط: Xotafa at October 17, 2006 08:18 AM

Hello all! Thank You for this important work!

نوشته توسط: Yajaqa at October 17, 2006 07:22 AM

Keep it going, thanks. Thanks for the good project!

نوشته توسط: Cedel at October 15, 2006 08:58 PM

I shall come on your site more often.

نوشته توسط: Teyamep at October 15, 2006 08:45 AM

I will forward this to my friends.

نوشته توسط: Liwose at October 14, 2006 01:52 PM

I love you so much! Hope to see more and more in the future.

نوشته توسط: Koliti at October 14, 2006 01:40 PM

Thanks for your great site! I was looking for. Great site you have!

نوشته توسط: Nikawi at October 14, 2006 11:08 AM

I shall come on your site more often. Really learned a lot more from this web site.

نوشته توسط: Sexico at October 13, 2006 08:32 PM

So, good luck to your team! I found exactly the information.

نوشته توسط: Yawoh at October 13, 2006 05:53 PM

Hallo you! Its got every thing on it. I seen pictures and read things that I had never thought of.

نوشته توسط: Hidar at October 13, 2006 10:45 AM

Beautiful design. I am really impressed. Perfect work!

نوشته توسط: Sojoqif at October 13, 2006 04:17 AM

Keep up the very good job!

نوشته توسط: Qirelo at October 13, 2006 01:17 AM

Spent hours on it already. A fantastic site, and brilliant effort.

نوشته توسط: Hayah at October 12, 2006 02:49 PM

You have a good website! You site is the best. The site is beautifully done.

نوشته توسط: Fidiro at September 27, 2006 06:11 PM

This site is really cool. Lots of very interesting information.

نوشته توسط: Malew at September 26, 2006 06:29 PM

I was looking for. Keep up the very good job!

نوشته توسط: Yitahi at September 26, 2006 02:09 PM

So to hold! Keep a good work man! I have found your page and liked it so much.

نوشته توسط: Loside at September 24, 2006 04:38 PM

I would like to ask how can you create that! Thank You for this important work! Good content, eautiful design, thank!

نوشته توسط: Sideha at September 18, 2006 12:26 AM

درود ...
به نظر من وبلاگهاي ايراني از نظر فرهنگ وبلاگ نويسي، در رتبه پنجاهم دنيا هم نيستند!
همانطور که نوشته‌اي اکثر وبلاگهاي ايراني به دور از تعاريف وبلاگ نويسي هستند. بايد بگويم که ايرانيها تعريف جديدي از وبلاگ را ارائه کرده‌اند. آن هم به شيوه مشخص فرهنگ ايراني !

.... موفق باشي

نوشته توسط: ا.بدايع at September 10, 2005 08:33 PM

جای تاسف داره! از هر نظر در وبلاگ دوتاش تبلیغاتی هست!

نوشته توسط: بهداد at September 3, 2005 12:43 AM

نوشتن يک نظر
اطلاعات من را حفظ کن 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001906.php on line 617

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001906.php on line 617